Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa:
 1. zasady uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, konferencjach, kongresach, warsztatach, kursach, seminariach, szkoleniach online organizowanych przez Organizatora we wskazanym przez niego miejscu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych należących do Organizatora,
 2. zasady korzystania z tych usług,
 3. zasady ochrony danych osobowych ich uczestników.


§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
 • Organizator – DC2 Łukasz Fiłyk z siedzibą: ul. Krobska 40, 63-860 Pogorzela. NIP: 6961720129, REGON: 301440944
 • Zgłaszający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie; zgłaszający nie musi być uczestnikiem szkolenia,
 • Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
 • Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora: szkolenie, kurs, warsztaty, seminarium, konferencja, kongres, zjazd lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.
 • Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie ustalony,
 • Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w zaplanowanym wcześniej terminie została ostatecznie potwierdzona przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
 1. dostępność wolnych miejsc
 2. przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego - w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www, faksem lub pocztą - wypełnionego formularza zgłoszenia.
 3. złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków
 4. umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w tym regulaminie.

§ 4 Wpisanie na listę uczestników

 1. Po otrzymaniu wypełnionego Formularza, organizator wysyła w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 2. Każdorazowo jeżeli wpisianie na listę uczestników wymaga wpłacenia cześci lub całoświ kwoty udziału w szkoleniu informacja ta podana jest w formularz zamówienia.
 3. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
 4. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni przed terminem Szkolenia, Zamawiający otrzyma "Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu", zawierające m.in. dane o miejscu Szkolenia, informacje organizacyjne oraz fakturę pro forma.

§ 5 Płatność za Szkolenie

 1. Podstawą płatności za Szkolenie jest wystawiona przez Organizatora faktura pro forma, przesłana Zamawiającemu przed terminem Szkolenia.
 2. W terminie do 7 dni po terminie Szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 3. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną. Faktura zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym

§ 6 Ceny szkoleń i warunki płatności

 1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodne z ofertą danego szkolenia.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu osób, które nie są konsumentami jest dokonanie płatności całości wynagrodzenia w terminie 3 dni od terminu wysłania faktury pro forma na adres poczty elektronicznej podanej w zgłoszeniu. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem uczestnictwa, a planowanym terminem szkolenia jest krótszy niż 7 dni, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uregulowanie Organizatorowi całości wynagrodzenia najpóżniej do dnia rozpoczęcia szkolenia. Zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów.
 5. Płatność za szkolenie osób, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej faktury proforma.
 6. Faktura zostaje wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub doręczona podczas szkolenia
 7. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 8. Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować Organizatorowi wybraną formę płatności.
 9. Podstawą wystawienia faktury w przypadku osób niebędących konsumentami, oraz konsumentów, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu przedpłatę jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma.

§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa – odstępienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki w wysokości 30% wpłaconej kwoty Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane Organizatorowi w formie listu poleconego lub pocztą elektroniczną.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów wskazanych w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 7 Zmiany terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik odstępując od umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego na który nastąpi zwrot wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

§ 8 Reklamacje

 1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).


§ 10 Obowiązywania i zmiana regulaminu

 1. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie listu poleconego lub poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.mistrzowie-programowania.pl
 2. Zmiana warunków sprzedaży oferowanych usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany. 

Kontakt

Jeżeli chcesz zapisać się na nasz kurs lub dowiedzieć się więcej szczegółów na temat jednego z nich zachęcamy do kontaktu.

info@mistrzowie-programowania.pl

691835684

Fromularz kontaktowy